Online B2B Groothandel Afleverschema

Privacy

Privacy

 

De Hobbyist B.V., gevestigd te 6013 RR Hunsel, Kraakstraat 5 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.hobbyist.nl
Kraakstraat 5, 6013 RR Hunsel +31 475 567890

 

Kaspar Mulkens is de functionaris gegevensbescherming van De Hobbyist B.V.
Hij is te bereiken via kaspar@hobbyist.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

De Hobbyist B.V. verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, teneinde gebruik te maken van onze diensten. Gegevens die wij opslaan:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoon- en faxnummer(s)
- E-mailadres en internetadres
- Bankrekeningnummer (bij bankincasso-machtiging)
- Het afhandelen van je betaling of uitblijven hiervan
- BTW nummer (indien vereist bij bedrijven)
- KvK nummer (bij bedrijven)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

De Hobbyist B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kaspar@hobbyist.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Hobbyist B.V. neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Hobbyist B.V.) tussen zit.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Hobbyist B.V. verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Hobbyist B.V. gebruikt geen cookies van derde partijen of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door De Hobbyist B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar kaspar@hobbyist.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek .

 

De Hobbyist B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Hobbyist B.V. neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via kaspar@hobbyist.nl